Omtale

OMRÅDE NR.17 KULTURLANDSKAP VED GLENNE!

 

Landskapsarkitekt firma Blå omtalte dette slik som beskrevet lengre ned under vegvesenets sårbarhetsanalyse i 2004.

 

Nå viser det seg at "analysen" av området Asplan Viak har gjort i 2011 er ikke bare ganske så lik - Den er helt lik!!

Det har faktisk helt den samme ordlyden, dvs direkte avskrift. Trase S6 het den ene traseen som bare var innom en liten del av det beskrevne området i 2004/2005 helt mot nord øst.

 

Nå i KU 2012 går 4 trase alternativer i en mye større del av området enn sist og en større del blir berørt. Vi mener denne rapporten er for dårlig og ikke beskiver viktigheten av dette til nå uberørte området. Et av de mest uberørte områdene uten stor infratruktur i Follo?

 

Det er noen forandringer i landskapet slik som at det nå er kulturbeite for husdyr på Åkerholme og ned mot tjernet hvor traseen nå skjærer igjennom og at utsynet til tjernet har blitt bedre etter noe rydding slik at vannspeilet kan sees fra flere plasser.

 

Utløpet av Glennebekken går igjennom et flott bekkelandskap/kulturlandskap som ikke er beskrevet og gårdene rundt er ikke nevnt.

Vi stiller oss uforstående og undrende till at Asplan Viak publiserer arbeider og materiale som er helt indentiskt med en utredning som er 7 år gammel i kartleggingsarbeide for KU 2012 fra et annet konsulentfirma. Er med på å underbygge det hastverksarbeide som Asplan Viak har utført for SVV.

 

Vi tolker det slik at de faktisk ikke har vært i området og gjort egne vurderinger.

 

Ser at dette gjelder for det meste av landskapsrapporten på strekningen E18 Vinterbro - Elvestad, det meste kopiert også for andre områder med noen få unntak har noe blitt endtret noe! Bærer preg av hastverksarbeide på denne som de andre delrapportene har mange åpenbare feil og mangler!

 

Slik er beskrivelsen i 2005 og 2012:

"Området strekker seg fra Glenne gård på høyderyggen i nord, til gården Stenerud i sør.

 

Både mot vest, sør og øst defineres området av skogbevokste rygger, og overordnet kan området sies å være et avgrenset og sammenhengende jordbrukslandskap på et "platå".

 

Dette bidrar til at man opplever hele området som atskilt fra områdene omkring og med et svært helhetlig og sammenhengende landskapsbilde. Innenfor det overordnede området finnes enkelte oppdelinger i form av kantsoner, et skogholt omkring Glennetjern og et bølgende og delvis kupert terreng.

 

Romforløpet mellom gårdene er varierte og spennende.

 

Gården Glenne og tilliggende bebyggelse ligger på en markant høyderygg øverst i nordenden av "platået". Høyderyggen er skogkledd og danner bakvegg for gård og beyggelse.

 

I skogkanten og i skogen er det flere synlige gravhauger. Til sammen utgjør terreng, vegetasjon og bebyggelse her en viktig og karakterfull silhuett, og kan sies å være en terrengformasjon som definerer overgangen mellom område 17 og område 19.

 

Glennetjern er et lite tjern som ligger i en forsenkning på "platået".

Fordi tjernet nesten er helt omkranset av barskog, er det lite synlig og tilgjengelig.

 

Det er kun fra Glennevegen i nordvest at det finnes et gløtt eller delvis utsyn til tjernet.

 

Området har svært god balanse mellom helhet, variasjon og særpreg. Det er lite forstyrrelser i landskapsbildet."

 

Trase S6 var den traseen som krysset mellom Glenne østre og Glenne nordre i 2004/2005 og den har noen likhetstrekk med dagens 3A4. I silings rapporten og konsekvens utredningen fra Rambøl for Statens Vegvesen ble det anført:

 

Vurdering 2005

"Problemområdet vil først og fremst være landbruk og kulturminner. Helt fra Retvet til Prestegårdskogen går traséen i verdifulle og sårbare landbruksområder, som i tillegg har stor

 

verdi for kulturmiljøet.

 

Store deler av traséen ligger i et landskap som er sårbart for inngrep (Glenne, Kråkstadelva, og vest for E18 fra Retvet til Li)

 

Alternativet legger godt til rette for en etappevis utbygging av ny E18. Bl.a. kan ny E18 fra Hobøl føres fram til Retvet hvor ny E18 kan føres inn på eksisterende.

Konklusjon 2005

Alternativ S 6 vil ha store negative konsekvenser for landbruket, landskapet og kulturmiljøet og dette kan i liten grad avbøtes med tiltak. Alternativ S 6 anbefales ikke å bli ført videre til kommunedelplan og konsekvensutredning."

 

Statens Vegvesen vurdering 2012: Bygg 4 feltsmotorvei gjennom dette landskapet!

 

Hva er grunnen til at SVV vurderer forholdene annerledes denne gang?

 

Vi registrerer at området ved dagens E18/Kråkstad kirke har fått høyere verdi enn Glenneområdet tiltross for at det finnes stor infrastruktur som dagens E18, høyspent maste strekk, næring/industri og boligfelt i dette landskapet. Hvordan er det mulig? Her kan umulig skala for kriterier for vurdering av omfang og verdi ha blitt brukt riktig slik vi tolker det.

 

copyright @ glennetjern.no 2014

 

E-mail: Waalhighland@glennetjern.no