Kulturlandskap

Kulturlandskap, fornminner, biologiskt mangfold og dyrkamark.

 

Vi har et unikt kulturlandskap og et unikt biologiskt mangfold i området rundt Glennetjern.

 

En rik kulturlandskapssjø med viersumpskog rundt deler av tjernet. Våtmarksområde er på ca 30 daa mens hele området, bestående av gammelskog, rikmyr og torvmyr er på totalt 100 daa.

Området ligger som en oase for fugler og vilt i landskapet da området ligger fredlig til med et utrolig flott kulturlandskap og med kanskje norges beste matjord rundt.

 

Vi har mange rødlista arter i dette området. Stor salamander og Åkerriske er noen av de.

Dette er også et eldorado for ornitologer og fugleelskere.

 

Dette er en unik perle uten stor infrastruktur og er således ganske så urørt. Et av de få urørte områdene i Follo selv om veien til dagens E18 og Kråkstad sentrum ikke er lang. Glennegårdene omkranser tjernet mot nord og vest og gården Waal ligger i sør hvor utløpet fra tjernet snirkler seg ned mot det gamle ladestedet Hølen og ut i fjorden ved Son. I tidligere tider fløtet man tømmer i dette vassdraget hvor det ble eksportert til europa hvor det var stort behov for tømmer blant annet til skipsbyggning.

 

 

Dette er et område som er helt unikt og skaden vil bli stor da det ikke blir mulighet for avbøtende tiltak som tuneller der Vegvesenet ønsker å legge vegen bare ca 50 meter fra våtmarksområdet på omtrent samme høyde nivå som tjernet. Det vil bli ganske stor stigning opp fra tjernområdet både mot øst og vest og det er vell grunn til å frykte at mye forurensning og salt fra veisaltingen vil samle seg i våtmarksområdet. Dette får man ikke fjernet vha fangdammer og våtmarksområdet vil mest sansynelig dø ut som en følge av dette! Ønsker man å ta knekket på dette området med et utrolig flott biologiskt mangfold på denne måten?

 

Ved Glennemorenen som er den andre moreneryggen i Ski kommune antar man at den opprinnelige Kråkstad gården lå. Det er derfor i dette område også svært rikt på fornminner og sees i sammenheng med området rundt Kråkstad kirke. Det er stor grunn til å tro at også mye av den dyrka jorda her skjuler et hav av fornminner. Dette kan sees tidlig i vekstsessongen med tydelige markeringer i form av lysere felter og samlinger av stein. Den opprinnelige Glennegården lå tidligere under Kråkstad prestegård og er nå delt i 2 Glennegårder mens Glenne Østre tidligere lå under gården Tomter.

 

Vi ønsker derfor en tunnel under Glennemorenen slik at man kan ta vare på det mest sårbare området i hele traseen fra Nordby til Østfold grense! Dra den gjerne et godt stykke inn i Prestegårdsskogen eller helt igjennom for å skåne mest mulig av kulturminnene og det flotte turterrenget dette er! Dette er vår innstendige bønn og appell til våre politikere i Ski! En kombinasjon med 3A1 gjennom tunnel i dette området vil også spare ytterligere dyrka mark! Totalt sett for traseen gjennom Kråkstad vil man bortimot halvere beslaget av dyrka mark i forhold til Statens Vegvesens valg 3A4!!

 

 

Hvert år er det et mylder av fugler og dyr ved tjernsområde, gråhegrepar som kommer og hekker her hvert eneste år og selvsagt er det et mylder av musevåk og andre fugler. Mye andefugl gjennom hele året og en del som bare er på gjennomfart.

 

I torvmosen rundt tjernet ble det i tidligere tider skåret torv som ble lagret i små hytter før det ble kjørt opp på gårdene. På denne torvmosen liker både rev og grevling seg hvor de har sine hi og utgangspunkt for sitt revir.

 

I dette område er det også mye gammelskog som gjør at hulerugende arter som skogdua også trives her. I tidligere tider ble is også saget på tjernet om vinteren og kjørt opp på gårdene for blant annet å kjøle melka fra kuene og til "kjøleskapet".

 

Elg og rådyr er en selvfølge i dette området,- alt vilt i området trekker til dette unike biotopet som selvsagt er svært frodig!

 

 

Området til tross for dette er i for liten grad kartlagt da vi som bor i området kjenner til flere arter som er i området men som ikke er registrert og også for disse kan konsekvensene blir store med en 4 felts motorvei! En større kartlegging av hele området burde vært foretatt før vegvesenet tok sitt valg! Det er vell liten tvil om at denne biotopen med et yrende liv enten det er fugler, amfibier eller andre dyr vil bli kraftig berørt av en 4 felt motorvei uansett når man får den i nærområdet slik vegvesenet ønsker!

 

Kråkstad barne og ungdomsskole bruker også tjernområdet i undervisningen og har også selvsagt stor nytte av det.

copyright @ glennetjern.no 2014

 

E-mail: Waalhighland@glennetjern.no