Om

En perle midt i et av Follo's mest helhetlige urørte kulturlandskap skal nå ødelegges hvis SVV og politikerne i Ski kommune får det som de vil!

 

Den 20. juni ble en dag trist dag for menneskene rundt Glennemorenen, Bjastad toppen og området langs SVV sitt ønske 3A4. Men ikke bare for menneskene i dette området. Et et de flotteste kulturlandskapene, kulturmiljøene og naturmiljøene med våtmarksområdet Glennetjern i sentrum blir hardt rammet med kommunens vedtak om å legge nye 4 felts motorvei gjennom også et av de få urørte områdene i Follo uten stor infrastruktur.

 

Her er det derfor mange tapere, også Ski kommunes befolkning. Det hele føles litt uvirkelig. Dette er dagen som blir stående hvor et flertalls vedtak i en kommune; som skal fremstå som en bærekraftig kommune fattet et vedtak mot bedre vitende. Har man glemt verdiene som skal til for å skape en bærekraftig og fremtidsretta kommune? Vi spør oss; hvordan er dette da mulig?

 

Dette er ikka bare i mot Ski kommunes fremtidsretta visjoner men også i mot samferdselsdepartementets krav i bestilingen av utredningsjobben. Et av 5 kulepunkter der sier klart: "Det skal taes vare på biologiskt mangfold og jordvern".

 

Vi kan ikke se at kommune politikernes valg er i tråd med dette, tvert i mot. Man har valgt å tro på SVV i at tunnel under Glennemorenen ikke er gjennomførbart tiltross for manglende undersøkelser på dette.

 

Vi vil nå forsøke å samle oss litt men det er klart at siste ord i denne saken ennå ikke er sagt. Vi føler vi har hatt en svært viktig og god sak og har forsøkt å hatt en åpen dialog med alle enten det er politikere, andre grunneiere eller andre som er opptatt av ny E18. Vi har derfor "spilt med åpne kort" og vår hjemmeside har også bidratt her. Vi har derfor hatt et stor engasjement og nedlagt mye tid og arbeid i denne viktige saken som vi har ment har vært svært viktig ikke bare for oss men for fremtidige samfunns interesser. Vi har ikke nådd frem tiltross for at rådmannens innstilling som var 2 delt gikk på vårt forslag som det ene og mer utredning som det andre. Se link: http://www.ski.kommune.no/PageFiles/17827/M%c3%b8teinnkalling%20KST%20200612.pdf

Vi håper fylkesmannen som har gjort en svært god jobb og varslet en innsigelse nettopp pga faren for ødeleggelse av det flotte kulturlandskapet i dette området nå ønsker å stå fast ved denne sammen med kravet om at tapet på nasjonal viktig dyrka mark må spares.

 

Vil med dette også takke alle som har forstått verdiene i vårt område og gitt oss mye støtte underveis enten det er fra fagmiljøer, natur elskere eller andre; tusen takk skal dere ha!

 

Vi kommer tilbake med mer info på vår hjemmeside! Ta gjerne kontakt med oss hvis du/dere har noen forslag til vidre arbeide.

 

Tidligere:

 

Statens Vegvesens har foretatt en konsekvensutredning for ny 4 felts E18 gjennom Ås og Ski kommune som de la frem den 15.02.2012

 

Vegvesenet har bestemt seg for trase 3A4 som går i nærføring med våtmarksområde ved Glennetjern.

Dette vil berøre det biologiske mangfoldet, kulturlandskapet, kulturminnene, og dyrka marka i Glennetjern området i veldig stor grad.

 

For oss i området er det nå svært viktig å få frem hvor sårbart dette området er, og hva en motorvei inn i dette landskapet vil forårsake.

Vi håper derfor at Follos befolkning vil gjøre seg opp en mening om dette, slik at man er klar over hva som er konsekvensen hvis Ski kommunes politikere vedtar dette den 20 juni i år.

copyright @ glennetjern.no 2014

 

E-mail: Waalhighland@glennetjern.no